Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

1. jednolity rzeczowy wykaz akt CKU Nr 1;
2. statut;
3. regulaminy;
4. instrukcja kancelaryjna;
5. instrukcja archiwizacyjna;
6. księgi druków ścisłego zarachowania;
7. rejestr biletów MPK;
8. rejestr znaczków pocztowych;
9. dziennik korespondencyjny;
10. rejestr zarządzeń;
11. statystyka;
12. dokumentacją związana z bazą danych SIO;
13. dokumenty słuchaczy wraz z dokumentacją;
14. dokumenty nieodebrane przez kandydatów do szkół;
15. nieodebrane dyplomy, świadectwa słuchaczy;
16. podania dotyczące wydania duplikatów;
17. dokumenty oznaczone klauzulą zastrzeżone;
18. ubezpieczenia słuchaczy;
19. protokoły egzaminów eksternistycznych osób, które nie ukończyły nauki;
20. kopie świadectw i zaświadczeń maturalnych wydanych przez OKE w Gdańsku;
21. kopie dyplomów i zaświadczeń egzaminów zawodowych wydanych przez OKE w Gdańsku;
22. protokoły zniszczenia (brakowanie akt);
23. ewidencja pieczęci i pieczątek;
24. ewidencja faktur;
25. ewidencja delegacji służbowych;
26. rejestr telefonogramów;
27. pocztowa książka nadawcza;
28. dokumentacja z przebiegu egzaminu maturalnego;
29. dokumentacja z przebiegu egzaminu zawodowego;
30. dokumentacja z egzaminów semestralnych i końcowych;
31. listy słuchaczy;
32. księgi ewidencji świadectw, dyplomów absolwentów poszczególnych typów szkół oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu;
33. księgi ewidencji słuchaczy poszczególnych typów szkół, WUTW;
34. sprawozdania z działalności WUTW;
35. księga odbioru dokumentów;
36. rejestr wydanych indeksów, legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń;
37. rejestr kandydatów do poszczególnych typów szkół;
38. spis zdawczo – odbiorczy archiwum szkolnego;
39. arkusze ocen;
40. dzienniki lekcyjne;
41. dzienniki zajęć pozalekcyjnych;
42. akta osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
43. akta osobowe emerytów;
44. umowy, świadectwa pracy, przeniesienia; urlopy i zwolnienia lekarskie;
45. wydane legitymacje ubezpieczeniowe;
46. rejestry podwyżek i nagród;
47. książeczki zdrowia i badania okresowe;
48. ewidencja czasu pracy;
49. ewidencja dot. awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
50. dokumentacja dot. funduszu socjalnego;
51. sprawozdania GUS;
52. dokumentacja bhp;
53. ewidencja wypadków słuchaczy i pracowników;
54. protokoły maturalne;
55. dokumentacja dotycząca praktyki zawodowej;
56. szkolne programy nauczania;
57. dokumentacja nadzoru pedagogicznego;
58. protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej;
59. zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły;
60. akty, powołania, uchwały i decyzje administracyjne;
61. porozumienia;
62. rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
63. dokumentacja dotycząca wartości zbiorów bibliotecznych;
64. rejestr ubytków w bibliotece szkolnej;
65. rejestr upoważnień i oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych;
66. rejestr zamówień publicznych;
67. rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby obsługi finansowo – księgowej;
68. dokumentacja budżetowa; rejestr ewidencji wyjść służbowych.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>